Sprzedaż/darowizna nieruchomości lokalowej

Sprzedaż / darowizna nieruchomości lokalowej:

  1. Numer księgi wieczystej,
  2. podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
  3. zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
  4. opis lokalu,
  5. dane osobowe stron,
  6. jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
  7. wartość rynkowa,
  8. warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości)