Sprzedaż/darowizna nieruchomości gruntowej

Sprzedaż / darowizna nieruchomości gruntowej (zabudowanej lub niezabudowanej)

 1. Numer księgi wieczystej,
 2. wypis z rejestru gruntów (ewentualnie również wyrys z mapy ewidencyjnej),
 3. wypis z kartoteki budynków,
 4. informacja o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy bądź o braku takiego planu (w wypadku braku planu dopuszczalne jest złożenie ważnej decyzji o warunkach zabudowy),
 5. Informacja, że działka nie leży na obszarze rewitalizacji bądź Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 6. zaświadczenia Starosty, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją starosty wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach,
 7. podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, odpis postanowienia o nabyciu spadku lub zasiedzeniu, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia),
 8. zaświadczenie dotyczące uregulowania podatku od spadków i darowizn (w przypadku nabycia nieruchomości na podstawie: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku),
 9. opis nieruchomości i budynków na niej posadowionych,
 10. dane osobowe stron umowy,
 11. jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna – zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,
 12. w przypadku konieczności ujawnienia dokonanego podziału geodezyjnego nieruchomości dodatkowo ostateczna decyzja podziałowa oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych,
 13. wartość rynkowa,
 14. warunki umowy (cena, sposób zapłaty, terminy zapłaty i wydania nieruchomości).