Gdzie udać się po dokumenty

Gdzie udać się po dokumenty:

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, wykaz zmian danych ewidencyjnych, wypis z kartoteki budynków – wydawany przez Starostwo Powiatowe właściwe dla miejsca położenia nieruchomości.

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, decyzja o warunkach zabudowy – wydawane przez Urząd Gminy właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.

Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego – wydawane w Urzędzie Skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika.