Opłata sądowa

> Opłata sądowa regulowana jest ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku, nr 167, poz. 1398 ze zm.) – artykuły od 42 do 48.

Opłaty wynoszą:

 1. 200 złotych od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, użytkowanie);
 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych;
 3. 150 złotych od wniosku o:
  wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności;
  wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
  wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
  wpis praw osobistych i roszczeń;
  wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania);
 4. stałą opłatę w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:
  założenie księgi wieczystej;
  połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
  odłączenie nieruchomości lub jej części;
  sprostowanie działu I-O;
  wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  dokonanie innych wpisów.