Opłata Notarialna

Taksa notarialna

Maksymalne opłaty, jakie poniesiemy za czynności dokonywane przez notariusza, określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Maksymalna kwota taksy notarialnej ustalana jest od wartości przedmiotu czynności notarialnej:

do kwoty 3.000 zł maksymalnie 100 zł
powyżej 3.000 zł do 10.000 zł 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł
powyżej 10.000 zł do 30.000 zł 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł
powyżej 30.000 zł do 60.000 zł 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł
powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł
powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł
powyżej 2.000.000 zł 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł,
nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, nie więcej niż 7 500 zł

 

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu50% stawki
umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej50% stawki
umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa50% stawki
umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny50% stawki
umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu50% stawki
umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka)50% stawki
umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591)50% stawki
umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych50% stawki
umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową50% stawki
umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych50% stawki
ustanowienie hipoteki, z wyłączeniem przypadku ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą50% stawki
przebieg licytacji lub przetargu50% stawki
przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej50% stawki
umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r Nr 141, poz. 1492)50% stawki
umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn50% stawki
umowę deweloperską50% stawki
umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej50% stawki
umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)50% stawki
umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej50% stawki
umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego50% stawki

 

Za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę
oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą25% stawki
losowanie nagrody25% stawki
potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym25% stawki

 

Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce10% stawki
oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut10% stawki

W poniższych przypadkach maks. stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

testament50 zł
testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku150 zł
odwołanie testamentu30 zł
oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku50 zł
majątkowa umowa małżeńska400 zł
pełnomocnictwo do dokonania jednej czynności30 zł
umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności100 zł
zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego80 zł
zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić60 zł

 

Sporządzanie:

wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu6 zł za każdą stronę
zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu30 zł
protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu50 zł
protokołu dziedziczenia100 zł
aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne50 zł
sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni750 zł
protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy1100 zł
protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej300 zł
protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie50 zł
protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród100 zł
innego protokołu200 zł

 

Poświadczenie:

zgodności odpisu z okazanym dokumentem6 zł za każdą stronę
czasu okazania dokumentu6 zł za każdą stronę
pozostawania osoby w określonym miejscu30 zł
poświadczenie pozostawania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego5 zł
poświadczenie pozostawania przy życiu w innym celu30 zł
własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną10% stawki wg. zasady ogólnej (tabela1), jednak nie więcej niż 300 zł
własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na pełnomocnictwach i innych dokumentach20 zł

Wszystkie wymienione wyżej opłaty określają wynagrodzenie netto notariusza. Do tego wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT według stawki 23%.