Umowy majątkowe małżeńskie

Umowy majątkowe małżeńskie (np. rozdzielność majątkowa, rozdzielność
z wyrównaniem dorobków, rozszerzenie wspólności, umowa przedmałżeńska):

  1. dane osobowe małżonków / osób zamierzających zawrzeć związek małżeński,
  2. jeżeli umowa jest zawierana w trakcie trwania małżeństwa – odpis skrócony aktu małżeństwa,
  3. jeżeli umowa dotyczy rozszerzenia wspólności majątkowej na przedmioty należące do majątku osobistego jednego z małżonków, dodatkowo odpowiednie dokumenty dotyczące tegoż przedmiotu (np. odpis z księgi wieczystej, podstawa nabycia i in.).